Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = wereldreis aantal treffers: 310
titeltypemuseumafbeelding
181
16169 
Iournal ou Relation exacte du voyage de Guill. Schouten, dans les Indes: Par un nouveau destroit, et par les grandes Mers Australes qu'il a descouvert, vers le Pole Antartique. Ensemble des nouvelles Terres auparavant incognuës, Isles, Fruicts, Peuples, et Animaux estranges, qu'il a trouvé en son ch...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
182
16189 
Eigentliche und warhafftige beschreibung, der wunderbärlichen Schiffarth (der Holländer) rundtumbher dem gantzem Kreitz der Erden gethan, durch Olivier von Nort, gebürtig von Utrecht, General Obersten uber vier Schiff, als nemlich: das erste genandt Mauritius, als Admiral, das anderde Heinrich Fried...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
183
16192 
Description du penible voyage fait entour de l'univers ou globe terrestre, par Sr. Olivier du Nort d'Utrecht, General de quatre navires, assavoir: de celle dite Mauritius, avec la quelle il est retourné comme Admiral, l'autre de Henry fils de Frederic Vice-Admiral, la troisiesme dite la Concorde, av...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
184
16213 
Aanteekeningen op mijne reis om de wereld in de jaren 1851 en 1852 met het barkschip Baltimore
maker:  Jaski, F.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
185
16377 
Historisch ende Wijdtloopigh verhael, van 'tghene de vijf Schepen (die int jaer 1698. tot Rotterdam toegherust zijn, om door de Straet Magellana haren handel te drijven) wedervaren is tot den 7 September 1599. op welcken dagh Capiteyn Sebald de Weert , met twee schepen door onweder vande vlote verst...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
186
16385 
Oost- en West-Indische Voyagie, Door de Strate Magallanes naer de Moluques, met ses Schepen onder den Commandeur Ioris Spilbergen, Als mede De wonderlijcke Reyse ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, en Iacob le Maire, in den Jaere 1615, 1616, 1617, hoe sy besuyden de Straet van Magallan...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
187
17261 
De tocht van de Alk : [met een klein scheepje bijna de gehele wereld rond]
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
188
17333 
Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde jaren 1615.1616 en 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe passagie tot inde groote Zuydzee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdkloot omghezeylt, heeft, Wat Eylanden, vreem...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
189
17967 
The Clio
maker:  Myers, L.H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
190
18088 
Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII : vertrokken van Nieuwediep 14 november 1934, aangekomen te Soerabaja 11 juli 1935
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
191
19210 
Meine Weltumsegelung mit dem Fischkutter Hamburg
maker:  Kircheiß, Carl
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
192
19466 
Australische Navigatien, ontdeckt door Iacob Le Maire inde Iaeren Anno 1615. 1616. 1617. Daer in vertoont is, in wat gestalt sy, by zuyden de Straet Magellanes, eenen nieuwen duerganck ghevonden hebben, sterckende tot in die Suydt-Zee, met de verklaeringhe vande vreemde Natien, Volcken, Landen ende ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
193
19467 
Oost ende West-Indische Spiegel Der 2.leste Navigatien, ghedaen inden Jaeren 1614.15.16.17 ende 18. daer in vertoont woort, in wat gestalt Ioris van Speilbergen door de Magellanes de werelt rontom geseylt heeft, met eenighe Battalien so te water als te lant, ende 2 Historien de een van Oost ende de ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
194
19469 
Miroir Oost ende West-Indical, Auquel sont descriptes les deux dernieres Navigations, faictes es Années 1614.1615-1616.1617 et 1618. l'une par le renommé Guerrier de Mer, George de Spilbergen, par le Destroict de Magellan, et ainsi tout autour de toute la terre, avec toutes les Battailles données ta...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
195
19470 
Navigations Australes. Des couvertes par Iacob Le Maire, es années 1615.1616.1617. Esquelles est de monstré en quelle façon ils ont trouvé, un nouveau passage pres du destroict Magellanes, Sestenddant dans la Zuidermer. avec declaration, des nations estranges gens, païs, et rencontres, quíls ont Veu...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
196
19728 
Kort ende waerachtigh Verhael van `t gheene seeckere vijf Schepen, van Rotterdam in `t jaer 1598. den 27. Junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 Januarij 1600. toe, op welcken dagh Capiteyn Sebald de Weert, met `t Schip,`t Gheloove ghenoemt, de selve Strate verlatende, ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
197
19729 
Beschrijvinge van de Schipvaerd by de Hollanders ghedaen onder 't beleydt ende Generaelschap van Olivier van Noort, door de Straet oft Engte van Magallanes, ende voorts de gantsche kloot des Aertbodems om.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
198
19745 
Historisch Journael vande Voyagie ghedaen met ses Schepen, uytghereed zijnde door de vermaarde Heeren Bewinthebberen vande Oost-Indische Compaignie uyt de Vereenighde Nederlanden, te weten de groote Sonne, de groote Mane, den Jager, de Jacht, de Meeuwe van Amsterdam, den Aeolus van Zeelandt, de Morg...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
199
19746 
Iounael Vande Nassausche Vloot, Ofte Beschryvinghe vande Voyagie om den gantschen Aerd-kloot, Gedaen met elf Schepen: Onder 't beleydt van den Admirael Iaques l'Heremite ende Vice-Admirael Gheen Huygen Schapenham, inde Iaren 1623, 1624, 1625, en 1626.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
200
19877 
Iournael Vande Nassausche Vloot, Ofte Beschryvingh vande Voyagie om den gantschen Aerdt-kloot, ghedaen met elf Schepen: Onder 't beleyd vanden Admirael Iaques l'Heremite, ende Vice-Admirael Geen Huygen Schapenham, inde Iaeren 1623, 1624, 1625, en 1626. Waer in de gantsche Historie, so wel haer weder...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam