Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = scheepsjournaal aantal treffers: 499
titeltypemuseumafbeelding
141
1991.0642 
Journaal van Wijtse Gerbens van 4 Mei 1794 tot den 21 Aug. 1795, behelsende eenige merkwaardige ontmoetingen door het gevangen nemen en berovingen van zijn gevoerde koggeschip de "Jonge Gerbrand", zijn verdere verblijf in Frankrijk als Krijgsgevangene, en zijn wederkeren tot Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
142
19932 
The description of a voyage made by certaine Ships of Holland into the East Indies. With their adventures and successe: Together With the description of th Countries, Townes, and inhabitantes of the same: Who set forth on the second of Aprill 1595. and returned on the 14. of August 1597.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
143
1994.0692 
Iets over de Hollandsche scheeps-journalen en de daaruit verkregene uitkomsten
maker:  Gogh, J. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
144
1994.0696 
Het universeel extract-journaal met verklaring ten gebruike van de Nederlandsche zeelieden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
145
1994.5392 
Iets over de Hollandsche scheeps-Journalen en de daaruit verkregene uitkomsten
maker:  Gogh, J. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
146
19942 
Verhael vande Reyse by de Hollandtsche Schepen gedaen naer Oost Indien, haer avontuer ende succes, met de beschryvinghe der Landen daer zy gheweest zijn, der Steden ende Inwoonderen met Caerten ende Figueren verlicht, seer ghenoechlijck om lesen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
147
1995.0022 
Journalen ter zee ende reysen te lande : De produktie van gedrukte teksten over reizen naar Oost-Indië : 1596 - 1700
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
148
1998.2657 
[ Scheepsjournaal]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
149
1999.0488 
[ De zes scheepsjournaals van de brik "Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes" gezagvoerder Oepke Sikkes Parma in de periode 1858 - 1864]
maker:  Parma, S.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
150
2000.0507 
Journaal ofte Gedenckwaardige Beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en gevaarlijcke Saaken, Hem daar in Weder-varen ... Waer by gevoegt is 't Journaal van Dirk Alberts Raven
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
151
2000.0579 
The oldest dutch ship's logs (1595 - 1610), their interest for climate history in general and global climatic change in particular
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
152
2001.2645 
De overwintering op Nova Zembla
maker:  Gramberg, Hans
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
153
20012 
Journael ofte beschryvinghe van de wonderlijcke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde jaren 1615, 1616 en 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe Passagie tot inde groote Zuyd-zee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdt-kloot omgheseylt heeft. Wat Eylanden, v...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
154
20029 
Die sechzehende Schifffahrt. Journal, Oder Beschreibung der wunderbaren Reise Wilhelm Schouten auss Hollandt, im Jahr 1615., 16. und 17. Darinnen er eine neuwe Durchfahrt neben dem Freto Magellanico, welche bisshero noch unbekannt gewesen, in die Suyd See entdeckt. Beneben erzehlung, was für Land, I...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
155
2003.0846 
[Onbekende weersymbolen in oude Extract-Journalen (1826 - 1865)]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
156
20030 
Australische Navigatien.ontdeckt door Iacob Le Maire inde Iaeren Anno 1615.1616.1617. Daer in vertoont is, in wat gestalt sy, by zuyden de Straet Magellanes, eenen nieuwen duerganck ghervonden hebben, sterckende, itot in die Suydt-Zee, met de verklaeringhe vande vreemde Natien, Volcken, Landen ende ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
157
20035 
Iournael ofte Beschryvinghe van de wonderlijcke reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaeren 1615, 1616 ende 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe Passagie tot inde groote Zuyd-zee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdt-kloot om-gheseylt heeft. Wat Eylanden...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
158
20036 
Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615., 1616. en 1617. hoe hy bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate, tot inde groote Zuyd-zee ontdeckt, ende voort den gheheelen Aerdtkloot omghezeylt heeft. ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
159
20037 
Iournael, Ofte Beschrijvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz. Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615, 1616 en 1617 : Hoe hy bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate, tot inde groote Zuyd-zee, ontdeckt, ende voort den geheelen Aerdt-kloot omgezeylt heef...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
160
20038 
Journael Ofte Beschryvinghe van de wonderlijcke Reyse, gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde Jaren 1615. 1616. en 1617. : Hoe hy bezuyden de Straet van Magellanes een nieuwe Passagie ofte Strate, tot inde groote Zuyd-zee ontdeckt, ende voort den geheelen Aerdt-kloot omgezeylt heeft. ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam