Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = scheepsjournaal aantal treffers: 499
titeltypemuseumafbeelding
121
18934 
Iournael Vande Reyse der Hollandtsche Schepen ghedaen in Oost Indien, haer Coersen, Streckinghen ende vreemde avontueren die haer bejegent zijn, seer vlijtich van tijt tot tijt aengeteeckent. Oock de historische vertellingen der Volcken, Landen en Steden by haer beseylt. Van haer Coopmanschappen. Wa...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
122
18935 
Iournal Du voyage de l'Inde Orientale, faict per les navires Hollandoises: leur courses et Rhombes, certaines marques, et decouvremens de terres. Ensemble un discours historial des adventures estranges survenues; peuples, terres, et villes abordées; qualité des marchandises; les lieux ou les espices...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
123
18939 
Appendix Oft By-voechsel achter t Journael vande Reyse der Hollantsche Schepen op Iava, inhoudende de opdoeningen van de C.de bona Esperança, van de Reede van Ague Sambras, de Cabo S.Iufta, de Cabo de S.Augustin, en seker opdoeningen van S.Laurens, Sumatra, Iava, met oock de caerte ende beschrijving...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
124
18940 
Appentis Ou Iournal du voyage des navires dHollande a Iava, contenant les apparences du Promontoire de Bonne Esperance, en le decouvrant: semblablement de la Rade d' Agua Sanbras, du Promontoire S.Iusto; du Cape Augusta, et aucunes apparences de S.Laurens, Sumatra, et Iava: ensemble la carte, avec l...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
125
19165 
Wonderlijcke Historische Ende Journaelsche Aenteyckeningh, Van 't ghene Pieter van den Broecke, Op sijne Reysen soo van Cabo Verde, Angola, Gunea, Oost-Indien: Waer in hem, soo in Schip-breuck, als in 't door-reysen van't landt seer veel vreemde dingen ontmoet zijn, soo van Religie, Manieren, Zeeden...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
126
19298 
Journaal Wegens Voyagie, Gedaan op order der Hollandsche Oost-Indische Maatschappij In de Jaaren 1696 en 1697 door het Hoekerscheepje de Nyptang, het Schip de Geelvink, en het Galjoot de Wezel, Na het Onbekende Zuid-Land, En wyders na Batavia.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
127
19461 
Beschrijvinghe van de tweede Voyagie, Ghedaen met 12. Schepen naer d'Oost-Indien. Onder den Heer Admirael Steven vander Hagen. Waer inne verhaelt wert het veroveren der Portugeser Forten, op Amboyna ende Tydor. Alles uyt verscheyde Iournaelen te samen ghebracht
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
128
19466 
Australische Navigatien, ontdeckt door Iacob Le Maire inde Iaeren Anno 1615. 1616. 1617. Daer in vertoont is, in wat gestalt sy, by zuyden de Straet Magellanes, eenen nieuwen duerganck ghevonden hebben, sterckende tot in die Suydt-Zee, met de verklaeringhe vande vreemde Natien, Volcken, Landen ende ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
129
19470 
Navigations Australes. Des couvertes par Iacob Le Maire, es années 1615.1616.1617. Esquelles est de monstré en quelle façon ils ont trouvé, un nouveau passage pres du destroict Magellanes, Sestenddant dans la Zuidermer. avec declaration, des nations estranges gens, païs, et rencontres, quíls ont Veu...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
130
19718 
Kort verhael van d' eerste [1594] [de tweede, de derde en vierde] Schipvaerd der Hollandsche ende Zeeusche Schepen by noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, nae de Coningrijcken van Cathay ende China
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
131
19720 
Verhael van de eerste Schip-vaert Der Hollandische ende Zeeusche Schepen Door 't Way-gat, By Noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, na de Coninckrijcken Cathay ende China. Met drie Schepen, uyt Texel gezeylt in den Iare 1594. Hier achter is by-ghevoeght de beschrijvinghe van de Landen Siber...
maker:  Veer, Gerrit de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
132
19727 
Waerachtigh Verhael Van de Schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by de acht Schepen in den jare 1598. van Amsterdam uyt-gezeylt, onder 't beleyd van den Admirael Jacob Cornelissoon van Neck, en de Vice-Admirael Wybrand van Warwijck:
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
133
19733 
Kort ende waerachtigh verhael van de tweede Schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien gedaen, onder den Heer Admirael Iacob van Neck,
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
134
19734 
Historisch Verhael van de Voyagie der hollanderen met dry Schepen gedaen naer de Oost-Indien, Onder het beleydt van den Admirael Steven vander Hagen. In den Iare 1599 ende volghende.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
135
19740 
Beschrijvinghe van de tweede Voyagie, Ghedaen met 12. Schepen naer d'Oost-Indien. Onder den Heer Admirael Steven vander Hagen. Waer inne verhaelt wert het veroveren der Portugeser Forten, op Amboyna ende Tydor. Item: De Reyse van 't Schip Delft, (mede onder dese Vloote behoorende) van Bantam naer de...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
136
19762 
Eerste Schip-vaert Der Hollanders naer Oost-Indien, Met vier Schepen onder 't beleydt van Cornelis Houtman uyt Texel t'zeylghegaen, Anno 1595. Waer in verhaelt werdt, al wat haer sondelinghs onder wegen bejegent is, als oock de Conditien, Religien, Zeden en Huys-houdingen der Volckeren, met den Aerd...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
137
19835 
Nauwkeurig relaas of Journaal, van het Koopvaardijschip genaamt De Vlaamse Zonne, Gevoerd geweest door Kapitein Jacob Veer, Welk Schip op de terugreize van Granda na Ostende, nabij 't Eiland Florus (zijnde een der Vlaamsche of Azorische Eilanden) is verongelukt. Haar zwerving met de Boot. 't Omkomen...
maker:  Veer, Jacob
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
138
19869 
Journael ofte Een Oost-Indische-Reys-beschrijvinghe, ghedaen door Cornelis Claesz van Purmer-endt. Verhalende veel besondere vreemdigheden van landen, lieden het belegeren van Monsambiecke en Goa, met het veroveren van de Portugese Kraecke en andere Schepe. Met een besondere opmerckinge ontrent de d...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
139
1989.0976/RA.2009 
Het journaal van Bontekoe : de gedenkwaardige beschrijving van de reis naar Oost-Indië van schipper Willem IJsbrantsz. Bontekoe uit Hoorn, in de jaren 1618 tot en met 1625
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
140
1991.0452 
Mémoire Bibliographique sur les Journaux des Navigateurs Néerlandais réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les Anciennes Éditions Hollandaises des Journaux de Navigateurs Étrangers ; la plupart en la possession de Freder...
maker:  Tiele, P.A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum