Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = scheepsjournaal aantal treffers: 499
titeltypemuseumafbeelding
101
14208 
Journael, Ofte Dag-register Van de Reyse die gedaen is door 's Landts Vloot, onder den Manhaften Heer Admirael Michiel A. de Ruyter, Bevattende Al 't gunt is voorgevallen in de Middellandtse Zee, Cabo Verde, de Kust van Guinea, Caribise Eylanden en Terra Nova, tot hare wederkomst in 't Vaderlandt
maker:  Prins, Jeurian
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
102
14236 
Journael, Gehouden op 's Landts-schip de Spiegel, Van 't gene gepasseert en verricht is op de Vloot van haer Ho. Mo. de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, soo in de Middellandtsche Zee, als op de Kusten van Africa en America, Onder 't Beleydt van Ed. Manhaften Heer Michiel de Ruyter...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
103
1573 
De reizen van Abel Janszoon Tasman en Franchoys Jacobszoon Visscher ter nadere ontdekking van het Zuidland in 1642/3 en 1644
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
104
1582 
De reis om de wereld van Joris van Spilbergen, 1614-1617
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
105
1583 
De ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617 : journalen, documenten en andere bescheiden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
106
15976 
Novi Freti, a parte meridionali freti Magellanici, in Magnum Mare Australe Detectio; Facta Iaboriosissimo et periculosissimo itinere à Guilielmo Cornelij Schoutenio Hornano, Annis 1615, 1616, et 1617, totum Orbem terrarum circumnavigante.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
107
16191 
Vraye description de trois voyages de mer très admirables, faits en trois ans, a chacun an un, par les navires d'Hollande et Zelande au Nord par derriere Norwege, Moscovie, et Tartarie, vers les Royaumes de China et Catay: ensemble les decouvremens du Waygat, Nova Sembla, et du pays situé sous la ha...
maker:  Veer, Gerrit de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
108
16369 
Breeder Verhael ende klare beschrijvinge van tghene den Admirael Cornelis Matelief de Jonge inde Oost-Indien voor de Stadt Malacca, ende int belegh der zelver wedervaren is: als ooc den vreesselijcke strijdt ter Zee, tusschen den Admirael voorsz ende de Portugijsen, ende andere gheschiedenissen meer...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
109
16380 
Vijf verscheyde journalen van Pieter van den Broeck, Gehouden op zijne Reyzen, na Cabo-Verde, Angola en Guinea, Doch voornamentlijck na Oost Indien, Waer in hem, soo in Schip-breuck, als in 't voor-reysen van 't Landt, seer veel vreemde dingen ontmoet zijn; Als mede van de Religie, Manieren, Zeeden ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
110
16393 
Kort Verhael, Van d'Avontuerlicke Voyagien en Reysen van Paulus Olofsz. Rotman, Zeylende van Batavia na het Eylant Tywan, op het Fluyt-Schip De Koe : waer in verhaelt wordt hoe zy door een schrickelijcke Orkaen het Schip verlooren, en met acht Mannen daer af quamen, en veel vreemde toe-vallen in 't ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
111
1654 
Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
112
16798 
Omstandig journaal van de reize naar Groenland, gedaan door commandeur Maarten Mooy, met het schip Frankendaal. Behelzende zyne Uitreize van Amsterdam den 22. April 1786., bezetting in het Ys, zedert den 10 Juny, het voorgevallene met de Commandeurs Hans Christiaan Jaspers, van Altona. Matthieu Weat...
maker:  Mooy, Maarten
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
113
17333 
Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde jaren 1615.1616 en 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe passagie tot inde groote Zuydzee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdkloot omghezeylt, heeft, Wat Eylanden, vreem...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
114
17755 
Journael, Ofte Gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bonte-Koe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke ende gevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen: Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. Waer by gevoeght is het Journael van D...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
115
17756 
Journael ofte Beschrijvinghe van de reyse ghedaen by den Commandeur Dirck Albertsz Raven, na Spitsbergen, in den Jare 1639. ten dienste vande E. Heeren Bewindt-hebbers van de Groenlandtsche Compagnie tot Hoorn. Waer in verhaelt wort sijn droevige Schip-breucke, sijne ellende op 't wrack, en sijn bli...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
116
18050 
Iournael, Ofte Gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz Bonte-Koe van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke ende gevaerlijcke saken hem daer in wedervaren: Begonnen den 18. Decemb.1618. en vol-eyndt den 16. Novemb.1625. Waer by gevoeght is het Journael van Dirck A...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
117
18052 
Journaal, Ofte Gedenkwaardige Beschryvinge, van de Oost-Indische Reyze van Willem Ysebrants Bontekoe, van Hoorn, Begrypende veel wonderlijke en gevaarlijke Zaken, hem daar in wedervaren. Begonnen den 18. December 1618. Ende vol-eynd den 16 November 1625. Waar by gevoegt is 't Journaal van Dirk Alber...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
118
18093 
Journael Vande Ongeluckighe Voyagie, Gedaen by den Commandeur Dirck Albertsz. Raven, Naer Groenlandt, In den Jare 1639.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
119
18908 
Het Waare en Nauwkeurige Journael der Reize, gedaan door drie Schepen, op ordre van de Ed. Heeren Bewindhebberen van de West-Indische Compagnie, om eenige tot nog toe onbekende Landen, omtrent de Zuid-Zee geleegen, op te soeken. Waar in alles wat haar op de Reize is wedervaren, wert verhaalt en aang...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
120
18922 
Historische ende Iournaelsche aenteyckeningh, Van 't gene Pieter van den Broecke op sijne Reysen, soo van Cabo Verde, Angola, Gunea, en Oost-Indien (aenmerckens waerdigh) voorghevallen is, etc.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam