Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Noort, Olivier van aantal treffers: 72
titeltypemuseumafbeelding
21
B.0216(0222) 
Beschrijvinge van de schipvaerd by de Hollanders ghedaen onder 't beleydt ende generaelschap van Olivier van Noort, door de Straet of Engte van Magellanes, ende voorts de gantsche kloot des Aertsbodems om [ deel uit de bundel Begin ende voortgangh ...]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
22
BWAE249a-P01-TP 
Titelpagina van 'Beschryvinghe vande Voyagie om den geheelen...'Roterodamum
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
23
BWAE249a-P02 
Les habitans de lisle du PrinceAfcontexfeytinge vant volck op Isole de Principe. A. Is een Overste onder haer/ ghebruyckende een Rondas met een spiets/ en een Rapier opt lijf hangende. B. Is een ghemeen Man so hy dagelijcx gaet. C. Zijn haer vrouwen/ omgort met een doeck om haer navel/ tot beneden h...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
24
BWAE249a-P03 
Isola del PrincipeAcontexfeytinge van Isole de Principe legghende anderhalf graet by noorden de Linie. daer den Generael moest aen varen om het cranck volck te ververschen Sendende drie Saloupen met veertich man aen Lant. daer van vier op gingen met een Vredebaen. de Portugesen deden vergelijcx ons...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
25
BWAE249a-P04 
La baye de l'Isle du PrinceDen Generael sulcks verstaende heeft syne Schepen inde Bay ghecort. A. Zijn de Schansen der Portugesen. B. Is de schermutlinge die wy met 120. Man dede tegen de Portugesen maer de gelegenheyt die verhinderde ons dat wy geen victorie vechte conde. C. Is een Schans by ons vo...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
26
BWAE249a-P05 
Rio JaveroAfcontexfeytinge van Rio Javero leggende op 23. graden 15. minuten by zuyden de linie soeckende hier ververschinge. G. Hier lagen wy met onse schepen eerst gheset. A. Is het Casteel der Portugesen leggende op de noortzyde vanden inganck. B. Tegen overt Casteel leyt de Stadt Javeiro. C.Is e...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
27
BWAE249a-P06 
I.S. SebastiaenAfcontexfeptsel van Isole S. Sebastiaen/ leggende op 24. graden by zuyden de linie. A. Hier voeren y ses man aen Lant van Capiteyn Huydecoopers volck die overvalle werden vande Indianen ende haren boot stucken smeten. dit gheschiede als wy vertrecken wilden. B. Hier wy werde so veel V...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
28
BWAE249a-P07 
I. S. ClaraAfcontexfeptinge vant Eylant S. Clara: Hier brachten wy alle onse crancken aen Lant/ die ghefont werden in vijfthien daghen/ hoe wel het een dor Eylant was/ dan vonden twee boomen met suere pruymen/ ende pieter ceeli de maer/ dit was onse eenige medecyne. Den Generael die rechte een hutte...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
29
BWAE249a-P08 
Porto de SeijroPorto DesireAfcontexfeptinge van Porta Desire/ leggende op de hooghte van 47. graden 40. minuten/ by zuyden de Linie/ een Lant met weynich gheboomte/ wy sagen hier sommige wilde Buffels ende herten/ met veel Voghel Struysen/ welcx Eyeren wy 19. in een nest vonden/ die wy mede namen/ d...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
30
BWAE249a-P09 
Afbeelding van de baai van BorneoLa baye de Isle et Cite de Borneo.Afconterfeytinge vande Baye van Borneo/ groot zijnde wel drie mylen in zijn ommegaen/ voor beschut met sommige Eylanden/ daer binnen seer stil water/ met goede anckergronr is/ ende goede cley aerde. A. Is de principale Bay. B. Is de ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
31
BWAE249a-P10 
Afbeelding van koninklijke prauw van BorneoLa nes ov prau Royale de BorneoAfconterfeytinge vande Conincklicke Prau des Conincx van Borneo/ voor op hebben de twee metalen bassen/ met des Conincx Baniere boven op de mast/ achter overdeckt met matten/ daer onder een Tafel staet/ daer op sy hebben sommi...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
32
BWAE249a-P11 
Borneo InsulaAfconterfeytinge vant Eylant Borneo een vande grootste Eylande van Oost Indien. de Stadt leyt in een moras alsoo datmen van huys tot huys met prauwen moet varen. zijnde ontrent van drie duysent groot dan het heel Lant is bewoont in seer volckrijck. t zijn seer groote cloecke mannen hebb...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
33
BWAE249a-P12 
Fretum Magallanicum in qoud Olivier a Noort Generalis
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
34
BWAE249a-P13 
La Moche in Chili
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
35
BWAE249a-P14 
Les habitans de la Mocho
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
36
BWAE249a-P15 
S. MariaA. Is onsen Admirael B. Is ons Jacht. C. Is een Spaens Scheepken ghenaemt Bon Jesus comende vant Eylant S. Maria/ jaechdent daerom nae/ om dat sy van ons coemste niet souden boodschappen: Eer dat wyt bequamen soo hadde den Capiteyn doen over boort smyten.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
37
BWAE249a-P16 
Kaart van hoofdzakelijk Peru en Brazilië
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
38
BWAE249a-P17 
Isle de Ladrones
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
39
BWAE249a-P18 
Les Habitans de Lysle de la Droues
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
40
BWAE249a-P19 
La Race deuor an destrait de Magellaes/ Vng habitant de lysle Capul/ Vng habitant de Noua Spara arisonA. Is de afconterfeytinge vant volck inde Straet Magellanes/ vant gheslachte van Gnoe/ sy bewoonen een Lant genaemt Coffi: Daer zijn noch vier geslachten/ te weten Kemeneies die bewoone Carap. Kenne...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam