Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Kalma, Jacob Jetzes aantal treffers: 32
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdesprekers en Predikanten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
22
 
Gereformeerden in Sneek contra Doopsgezinden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
23
 
Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de miste kânsen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
24
 
Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869. Brekker en bouwer.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
25
 
Hwat sil ús Tryn nou sizze. Tsjerk Hiddes (1622-1666) ta eare.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
26
 
Nôt oan skeaven. Ta de 60ste jierdei fan Douwe Annes Tamminga 22 novimber 1969. Mei de rede fan Jo Smit op de bitinkingsdei, in bio- en bibliografy troch J.J. Kalma en in Kertiersteat troch drs. J. Visser.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
27
 
Tinkboek fan it hûndertjierich bistean fan it Selskip foar Frykse Tael en Skriftekennisse 1844-1944.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
28
 
Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
29
 
Johannes Bogerman. Voorzitter der Dordtse synode (1618/19) en bijbelvertaler. Bibliografie van de geschirften van en over hem.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
30
 
Oebele Stellingwerf. Frysk, demokratysk en soasialistysk strider.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
31
 
Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
32
 
Leer mij ze kennen....de Friezen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum