Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Roarda, R.S. aantal treffers: 9
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Berber.
maker:  Roarda, R.S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Fodde Lys út de Bûterhoeke to Ljouwert.
maker:  Roarda, R.S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
De Van Loon's. De foarfaers fan Folkert van Loon, Eisma van Loons, Glastra van Loons, Potter van Loons, Swartte van Loons, van Loon Pennig, ensfh.
maker:  Roarda, R.S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Nammen ut de bylagen fan de Sivile Sentinsjes fan it Hof fan Fryslân 1700-1709 en 1728-1811.
maker:  Roarda, R.S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
De grafschriften, enz. van Leeuwarderadeel.
maker:  Roarda, R.S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
De East-Ynjeske Opperkeapman Reijnier van Tzum in apart man út de sawntjinde ieu.
maker:  Roarda, R.S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
It Fryske Wûnder.
maker:  Roarda, R.S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
[vrl.nr. 22011] 
Ien en oar oer de mear as 250 achttsiende ieuske Jouster skippers
maker:  Roarda, R.S.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
[vrl.nr. 22012] 
Skipstimmerlju en skûtmakkers 1700 - 1811
maker:  Roarda, R.S.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum