Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Doetecum, Johan van (I) aantal treffers: 121
titeltypemuseumafbeelding
1
Atlas108 
Teerste deel vande Spiegel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche zee Innehoudende alle de Custen van Franckrijck, Spaignen ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche zee caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naerstigheijt bij een vergadert, ende gepractizee...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
B21593a-P03 
Beschrijuinge des Eijlants en slot Mocambique geleegen op de grensen Melinde seer Rijck van Ebanhout, fijn gout en Ambargrys, waer aff veel slauen naer Indijen wech gevoert werden door Jan Huijgen van LinschotenBeschrijvingen van de eilanden en het slot Mozambique. Zeer rijk van ebbenhout, fijn goud...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
B21593a-P09 
Inwoonders van Mallacka welcke alle andere Indianen in taele courtosije en amoreusheijt te boven gaen. / Een eijlander wt Iava welcks volck is hart neckich en opstinaet.Inwoners van Malakka, die alle andere Indiërs in taal, hoffelijkheid en lieflijkheid te boven gaan. Een eilander uit Java, welk vol...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
B21593a-P10 
Schepen van China en Iava met rietten seijlen en houten anckers.Schepen van China en Java, die rieten zeilen en houten ankers hebben.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
B21593a-P12 
Cleedinge van die wt China een Coninckrijck overvloedich van alle schoonheijt en costelickheijt.Kleding van iemand afkomstig uit China, een koninkrijk overvloedig van alle schoonheid en kostbaarheid.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
B21593a-P14 
O.Leilão que se faz cada dia pola menhã na rua direita na cidade de Goa feito polo natural por Ioan de Linschoten framengo
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
B21593a-P15 
Indische hutte Lanthuijsen en dorpen ontrent Goa.Indische hutten, landhuizen en dorpen rondom Goa.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
B21593a-P16 
Op dese maniere laeten haer die Portugeesen draegen die van affcomste en vermoegen zijn.Op deze wijze laten Portugezen die van adel en vermogend zijn zich dragen.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
B21593a-P17 
Contenancijen en habyten der Portugeesers so burgers als Soldaten in oost Indien als se op die straten comen.Gebruiken en gewoonten van de Portugese burgers en soldaten in oost-Indië als zij over straat lopen.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
B21593a-P18 
Op dese maniere rijden gemeenlick over straeten die Portugeesche Edellieden Regierders en Raetsheeren.Op deze wijze rijden de Portugese edellieden, bestuurders en raadsheren doorgaans over de straten.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
B21593a-P20 
Cleedinge en dracht van een Portugeesche Dochter ofte Maecht in Indien / Der Portugeesen gehoude Vrouwen, habijt en cijraet. / Cleedinge en dracht der Portugeescher Weduwen welcke weder houwende aflegge, weder aen nemende der gehouder dracht. / Der Vrouwen cleedinge en hulsel binnen shuijs van wat s...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
B21593a-P21 
Een Portugeesche vrouwe verselschapt met hare man en slaven des snachts die kercken besoeckende.Een Portugese vrouw die samen met haar man en slaven in de avond een kerk bezoekt.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
B21593a-P22 
Coetskens daer de Portugeesche Vrouwen en Dochters bedeckt in gedraegen worden.Overkapte draagstoelen waar de Portugese vrouwen en dochters in vervoerd worden.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
B21593a-P23 
Maniere van die Portugeesche vrouwen en dochters te draegen alst regent en oock op ander tijden met haer slaven en dienaers voor achter en besijdenWijze waarop Portugese vrouwen en dochters worden gedragen als het regent en ook op andere tijden, met haar slaven en dienaren voor, achter en naast haar...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
B21593a-P24 
Die staet des Ambassateurs van den Coninck van Ballagatte binnen GoaGezanten van de koning van Ballagatte binnen Goa.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
B21593a-P25 
De Bramene doot wesende wort nae haer wet verbrant, en zijn vrouwe wt liefde haers mans, verbrant haer levendich met hem.Een overleden Brahmaan wordt volgens de wet verbrant. Zijn vrouw verbrandt zich levend met hem, uit liefde voor haar man.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
B21593a-P26 
Schuijten diemen te Goa, en Cochijn, gebruijckt om te visschen, d’eene wt een hout wtgeholt, d’ander wt veel struijcken, met coorden tsamen gebonden, d’eerste worden Almadias, d’andere Tones en Paleguas, genaemt, die daer in groot getal zijn, welcken verladen met cruijcken vol soet waters daer in ge...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
B21593a-P27 
Maniere van bruijloft int Lant van Ballagate achter Goa gelegen.Wijze waarop een bruiloft in het land van Ballagate, gelegen achter Goa, plaatsvindt.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
B21593a-P28 
Habijt en gedaente der Indiaensche Coopluijden welcke in hare handel seer cloeck zijn. / Banjanen van Cambajen int kennen van gesteenten schrijven en rekenen zeer geoeffent. / Bramenes der Indiaenscher affgoden Papen ofte Priesters.Gewoontes en voorkomen van de Indiase kooplieden die heel bedreven z...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
B21593a-P29 
Moerianen wt Moçambijcke en die omliggende contreijen diemen Caffres noemt sommighe zijn Christenen sommighe Heijdenen en t’meestendeel Machometisten.Morianen uit Mozambique en de omliggende gebieden die men Caffres noemt. Sommige zijn christenen, sommige heidenen en het grootste deel mohammedanen.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam