Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Dijkstra, Waling aantal treffers: 8
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Friesland en de Friezen. Gids voor Reizenden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Rom om 't hert. Sankjes for elk en ien.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Learsum Tiidfordrieu for de bern. In boekje mei moaye printsjes mei rîmkes der by.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Haytskemoai's Klachten yn de winter fen 1855
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Doaitse Mei de Noardske Balke. Frysk Lieteboek fan Waling Dykstra. Op muzyk set fen G. Koster.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Friesch woordenboek en Friesche Naamlijst.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
De Frîske Hûsfrjeun. Rîm en Onrîm.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Het Friesch Museum van Oudheden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum