Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Brouwer, J.H. aantal treffers: 8
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Bûnte liuwen, lân en folk yn wurd en byld 11 en 12. It Fryske sprekwurd.
maker:  Brouwer, J.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Bûnte liuwen, lân en folk yn wurd en byld 5. Foarnammen en skaeinammen.
maker:  Brouwer, J.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Studies over Friese en Groningse familienamen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Gysbert Japicx wirken.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Encyclopedie van Friesland
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Knop, de roppene. Skylge's lieder, organisator, dichter, skriuwer, wittenskipsman, wearspegele yn syn briefwiksel.
maker:  Brouwer, J.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Johannes Mulders. Schilderijen, tekeningen en grafiek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Tinkboek fan it hûndertjierich bistean fan it Selskip foar Frykse Tael en Skriftekennisse 1844-1944.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum